Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Solarshop Noord Solarshop Noord, gevestigd aan De Wending 19, 9865 VC, Opende, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@solarshop-noord.nl
https://solarshop-noord.nl
De Wending 19, 9865 VC, Opende

☏ 0594- 237 017

IT beheer Solarshop Noord fungeert als Functionaris Gegevensbescherming van Solarshop Noord, bereikbaar via webmaster@solarshop-noord.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Solarshop Noord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch
– Locatie gegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@solarshop-noord.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Solarshop Noord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U de mogelijkheid te bieden om nieuwe aanbiedingen en nieuwsbrieven te ontvangen.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Solarshop Noord analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Solarshop Noord verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Solarshop Noord neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Solarshop Noord) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Solarshop Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en- achternaam, Adresgegevens en Telefoonnummer zijn gegevens die wij opslaan om orders te kunnen vervullen. Het E-mailadres wordt opgeslagen om enerzijds orders te kunnen vervullen en tevens om nieuwsbrieven te versturen indien hiervoor opgegeven. Orders worden voor een termijn van 1 jaar bewaart in onze backend die via SSL beschermt en regelmatig geüpdatet wordt om beveiligingsrisico’s te vermijden. Nieuwsbrief opgaves worden bewaard voor een termijn naar keuze, zo lang de bezoeker nieuwsbrieven wil ontvangen. Op het moment dat de bezoeker ervoor kiest om geen nieuwsbrieven meer te ontvangen verwijderen wij tevens direct het E-mailadres.

Geslacht, gegevens over de uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) en Internetbrowser en apparaat type worden door bij Google Analytics verzameld voor een termijn van 6 maanden. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen.

Het bankrekeningnummer van een klant wordt door ons niet opgeslagen, maar door onze betalingsprovider Mollie. Hier is het bankrekeningnummer beschermt middels wachtwoord gevolgd door 2 factor authenticatie. Het bankrekeningnummer wordt bewaard voor de maximale termijn van 6 maanden. Dit in verband met eventuele kwesties met betrekking tot orders.

Overige persoonlijke identificeerbare gegevens uit bijvoorbeeld mailcontact worden door ons maximaal 2 maanden bewaard. De reden hiervoor is het continue karakter van mailcontact, zo kunnen wij lopende zaken geheel in beeld houden zonder data te missen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Solarshop Noord verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Solarshop Noord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Solarshop Noord gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar webmaster@solarshop-noord.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ , paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Solarshop Noord zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Solarshop Noord wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Solarshop Noord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webmaster@solarshop-noord.nl

De persoonsgegevens worden beveiligd middels een SSL verbinding en dagelijkse systeemupdates.